Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

top-hole /'tɔp'houl/  

  • Tính từ
    (thông tục) xuất sắc, ưu tú, hạng nhất