Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

top-flight /,tɒp'flait/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hàng đầu; hảo hạng
    những nhà khoa học hàng đầu