Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreproachable /iri'proutʃəbl/  

  • Tính từ
    không thể chê trách được

    * Các từ tương tự:
    irreproachableness