Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unassailable /,ʌnə'seiləbl/  

 • Tính từ
  không thể bị tấn công, không thể bị công kích
  an unassailable fortress
  một pháo đài không thể bị tấn công
  her argument is unassailable
  (nghĩa bóng) lý lẽ của cô ta là không thể công kích

  * Các từ tương tự:
  unassailableness