Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  còn nguyên vẹn
  chiếc hộp nhặt được trong vụ tai nạn với các thứ bên trong vẫn còn nguyên
  qua vụ tai tiếng này, thanh danh của ông ta khó mà còn nguyên vẹn được

  * Các từ tương tự:
  intactly, intactness