Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpaired /'ʌnim'peəd/  

  • Tính từ
    không bị hư hỏng, không bị suy suyển, nguyên vẹn