Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undiminished /'ʌndi'mimiʃt/  

  • Tính từ
    không giảm, không bớt