Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undivided /,ʌndi'vaidid/  

 • Tính từ
  hoàn toàn
  give one's undivided attention to [something (somebody)]
  hoàn toàn tập trung vào (ai, điều gì)
  get (have) somebody's undivided attention
  là mối quan tâm hoàn toàn của ai
  Tom hiếm khi được mẹ nó quan tâm hoàn toàn