Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unharmed /'ʌn'hɑ:md/  

  • Tính từ
    không bị tổn hại, không can gì, bình yên vô sự (người)
    không suy suyển, nguyên vẹn, toàn vẹn (vật)