Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị thu nhỏ lại, không bị làm yếu đi