Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninjured /'ʌn'indʤəd/  

  • Tính từ
    vô sự, không bị thương, không bị thiệt hại (người); không bị hư hỏng, còn nguyên vẹn (vật)
    không bị xúc phạm