Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    không bị tổn thương, không hề hấn gì
    các con tin qua cơn thử thách mà không hề hấn gì