Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unscarred /' n'sk :d/  

  • Tính từ
    không có sẹo