Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị thương, không bị đau; vô sự

    * Các từ tương tự:
    unhurtful