Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undamaged /'ʌn'dæmidʤd/  

  • Tính từ
    không bị tổn hại, không bị hư hại; còn nguyên; còn tốt