Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  cái còn lại; đồ thừa
  the remains of a defeated army
  tàn quân
  the remains of a meal
  đồ ăn thừa
  di vật, di tích
  the remains of ancient Rome
  di tích thành Rome cổ
  thi hài
  những người điều tra đã tìm thấy một đường nào chứa thi hài người