Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadaver /kə'dɑ:və[r]/  /kə'dæivər/

  • (cách đọc khác /kə'deivə[r]/) (y học)
    xác chết, tử thi

    * Các từ tương tự:
    cadaveric, cadaverous, cadaverously, cadaverousness