Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oddments /'ɔdmənts/  

  • Danh từ số nhiều
    đầu thừa, đuôi thẹo, những thứ lặt vặt