Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xác chết, thi hài

    * Các từ tương tự:
    corpse-candle, corpse-gate