Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detritus /di'traitəs/  

  • Danh từ
    vật vụn (như cát, sỏi…) mảnh vụn (rã ra)