Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thường xuyên
    buses run frequently from the city to the airport
    xe buýt thường xuyên hay chạy từ thành phố đến phi cảng