Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cai trị, cai quản, quản trị
    the governing body of a school
    hội đồng quản trị của một trường học