Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  triều đại, triều
  in (duringthe reign of Quang Trung
  dưới triều Quang Trung
  (nghĩa bóng) sự ngự trị; sự bao trùm
  the coup was followed by a reign of terror
  tiếp sau cuộc đảo chính là một thời khủng bố ngự trị
  Động từ
  trị vì
  reign over the country
  trị vì đất nước
  trị vì thần dân
  (nghĩa bóng) ngự trị; bao trùm
  sự im lặng bao trùm căn phòng

  * Các từ tương tự:
  reignition