Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ scepter)
    vương trượng

    * Các từ tương tự:
    sceptreless