Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có quyền trượng; không có ngôi