Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ đậu để ngủ (của gà ở chuồng gà…)
  come home to roost
  xem home
  rule the roost
  xem rule
  Động từ
  đậu để ngủ (gà…)

  * Các từ tương tự:
  rooster