Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rooster /'ru:stə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    gà trống