Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngai vàng
  the throne
  ngôi vua
  the power behind the throne
  xem power