Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predominate /pri'dɒmineit/  

 • Động từ
  chế ngự, nắm quyền
  a small group has begun to predominate in policy-making
  một nhóm nhỏ đã bắt đầu năm quyền thảo chính sách
  trội hơn, chiêm ưu thế
  a forest in which oak trees predominate
  một khu rừng mà cây sồi chiếm ưu thế (chiếm đa số)

  * Các từ tương tự:
  predominately