Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nặng hơn, trội hơn (về giá trị, tầm quan trọng)
    thuận lợi trội hơn bất lợi nhiều