Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overrode, overidden)
  coi thường; không thèm đếm xỉa đến
  override somebody's wishes
  không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của ai
  họ coi thường lời phản đối của tôi và vẫn tiếp tục họp
  quan trọng hơn
  sự quan tâm đến an toàn quan trọng hơn hết thảy các chuyện khác