Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outbalance /aut'bæləns/  

  • Ngoại động từ
    nặng hơn
    có tác dụng hơn, có giá trị hơn, quan trọng hơn