Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền trường; trưởng phi hàng đòan (máy bay dân sự)
  đại úy
  hạm trưởng
  đội trưởng
  he was [the] captain of the football team for five years
  anh ta đã là đội trưởng đội bóng đá trong năm năm trời
  a captain of industry
  người quản lý một công ty công nghiệp lớn
  Động từ
  làm đội trưởng (đội bóng…); lãnh đạo

  * Các từ tương tự:
  captaincy, captainship