Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người lái xe
  người lái xe tắc-xi
  a bus driver
  người lái xe buýt
  (thể thao) gậy chơi gôn
  người chăn súc vật
  [be] in the driver seat
  ở cương vị kiểm soát (chỉ đạo, cai quản)

  * Các từ tương tự:
  driver configuration file (DCF), driver's license