Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

driver's license /'draivə'laisns/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    như driving-licence