Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universal joint /ju:nivɜ:sl'dʒɔint/  

  • (kỹ thuật)(cách viết khác universal coupling)
    khớp Cardan