Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không giới hạn; vô hạn