Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universalist /ju:ni'və:səlist/  

  • Danh từ
    (triết học) người theo thuyết phổ biến
    (tôn giáo) (Universalist) người theo thuyết phổ độ

    * Các từ tương tự:
    universalistic