Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trục nối nhiều chiều (khủyu nối hai trục theo cách làm cho hai trục này có thể nối bất cứ góc độ nào với nhau)