Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hệ thống (truyền thông vệ tinh) toàn cầu [ĐL]