Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

global communication system   

  • (Kỹ thuật) hệ thống truyền thông toàn cầu