Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) mẫu tự đại biểu, ký tự đại biểu