Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corporal /'kɔ:pərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] thân thể, [thuộc] thể xác
  Danh từ
  (quân đội)
  hạ sĩ

  * Các từ tương tự:
  corporal punishment, corporality, corporally