Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreasoning /ʌn'ri:zniŋ/  

 • Tính từ
  không suy xét, phi lý
  an unreasoning fear of foreigners
  nỗi sợ phi lý đối với người nước ngoài

  * Các từ tương tự:
  unreasoningly