Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thú [vật]
  beast of prey
  thú săn mồi
  người ta gọi sư tử là chúa tể muôn loài thú
  drink brings out the beast in him
  (nghĩa bóng) rượu làm lộ bản chất thú vật trong người nó
  stop stickling meyou beast!
  thôi đừng cù tao nữa, đồ thú vật kia!

  * Các từ tương tự:
  beast of burden, beastliness, beastly