Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brute-force technique   

  • (Kỹ thuật) kỹ thuật cưỡng chế