Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ma quỷ, quỷ
  quỷ sứ địa ngục
  người độc ác; người quái ác
  stop teasing heryou little fiend!
  đừng chọc con bé nữa, đồ quái ác
  (khẩu ngữ) người thích
  a fresh-air fiend
  người thích không khí mát mẻ

  * Các từ tương tự:
  fiendish, fiendishly, fiendishness, fiendlike