Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bugbear /'bʌgbeə[r]/  

  • Danh từ
    điều lo sợ, con ngoáo ộp
    lạm phát là điều lo sợ chính (con ngoáo ộp chính) của chính phủ