Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    một người hoặc vật kinh khiếp
    ông ba bị để doạ trẻ con