Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) yêu tinh, (thuộc) quỷ ăn thịt người; như yêu tinh, như quỷ ăn thịt người